GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHOA CƠ BẢN

Trưởng khoa: TS. Nguyễn Tiến Hùng

Điện thoại: 024. 37957369          

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 510/QĐ-HVCSPT ngày 09/8/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

I. Chức năng

Khoa Cơ bản thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, giúp Giám đốc Học viện thực hiện chức năng quản lý hành chính, quản lý công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo, quản lý cơ sở vật chất của Khoa nhằm đáp ứng chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện. I. Chức năng

Giảng dạy các môn thuộc khối kiến thức đại cương trong Học viện;

Nghiên cứu khoa học và hướng dẫn nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực khoa học cơ bản.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn I. Chức năng

Quản lý giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học thuộc Khoa theo phân cấp của Giám đốc;

Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng và tổ chức thực hiện đào tạo khối kiến thức đại cương, đáp ứng điều kiện cần và đủ trong quá trình tiếp cận khối kiến thức chuyên ngành và đáp ứng yêu cầu chuẩn đầu ra; Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Học viện. Tham mưu cho Học viện bổ sung cập nhật đề cương chương trình, ngân hang đề thi; tài liệu; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập;

Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học: Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, triển khai và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các hoạt động hợp tác quốc tế thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý; hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên giỏi, …

Quản lý và chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực chuyên môn do Khoa quản lý;

Tổ chức biên soạn và thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu tham khảo các môn học do Khoa quản lý theo nhu cầu đào tạo của Học viện;

Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất để bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ viên chức thuộc Khoa. Tiến hành đánh giá định kỳ cán bộ viên chức trong Khoa để phân loại trình độ, sắp xếp công việc, nhằm đáp ứng yêu cầu cao về đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Căn cứ vào nhu cầu xã hội và khả năng thực tế của mình, chủ động đề xuất Ban Giám đốc xây dựng đề án mở các ngành đào tạo mới thuộc lĩnh vực chuyên môn của Khoa;

Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản, thiết bị, vật tư được trang bị, mua sắm hoặc tiếp nhận từ các nguồn khác nhau theo những quy định chung của Nhà nước và những hướng dẫn cụ thể của Học viện;

Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Khoa Cơ bản có Trưởng khoa và không quá 01 Phó Trưởng khoa do Giám đốc Học viện bổ nhiệm và miễn nhiệm theo quy định. Biên chế của Khoa do Giám đốc Học viện quyết định.

2. Khoa Cơ bản có một số Bộ môn thuộc Khoa:

- Bộ môn Lý luận chính trị;

- Bộ môn Ngoại ngữ;

- Bộ môn Giáo dục thể chất và Quốc phòng.

3. Trợ lý khoa

4. Hội đồng khoa học và đào tạo của Khoa.

IV. Địa chỉ liên hệ

Học viện Chính sách và Phát triển - Khu Đô thị Nam An Khánh - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội.