CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

 

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Thông tin của cán bộ, giảng viên của Khoa Luật Kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển:

1. TS. GVC. NGUYỄN NHƯ HÀ, Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Thư ký Hội đồng Học viện

2. TS. GIANG THANH TÙNG, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện

3. ThS. NCS. LƯU THỊ TUYẾT, Giảng viên, Phụ trách Bộ môn Pháp luật chuyên ngành

4. ThS. NCS. NGUYỄN TIẾN ĐẠT, Giảng viên, Phụ trách Bộ môn Pháp luật Cơ sở và liên ngành

5. ThS. NCS. ĐẶNG MINH PHƯƠNG, Giảng viên, Chánh Văn phòng Khoa Luật kinh tế

6. ThS. LƯƠNG MỸ LINH, Giảng viên

7. ThS, Luật sư HOÀNG VIỆT HÀ, Giảng viên

8. ThS. MAI PHI HOÀNG, Giảng viên

9. ThS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG, Giảng viên

10. ThS. PHẠM THỊ THANH HOA, Giảng viên

11. Nhà báo ThS. NGUYỄN KỲ THÀNH, Giảng viên chuyên đề

12. ThS. LÊ THỊ HOÀI THƯƠNG, Trợ lý Khoa

Trợ giảng Lê Túc Vân

13. TS. NGUYỄN THÁI NHẠN, Giảng viên thỉnh giảng

14. PGS, TS. TRẦN VĂN HẢI, Giảng viên thỉnh giảng

15. TS. CHU THỊ NGỌC, Giảng viên thỉnh giảng

16. TS. NGUYỄN THỊ LAN, Giảng viên thỉnh giảng

17. TS. ĐỖ PHƯƠNG THẢO, Giảng viên thỉnh giảng

18. TS. HOÀNG LAN PHƯƠNG, Giảng viên thỉnh giảng

19. TS. TẠ THỊ BÍCH NGỌC, Giảng viên thỉnh giảng

20. ThS. TRẦN THẢO HẠNH, Giảng viên thỉnh giảng

17.

21. ThS. NGUYỄN THỊ THƯƠNG HUYỀN, Giảng viên thỉnh giảng

22. ThS. LÊ THỊ THẮM, Giảng viên thỉnh giảng

20.

23. ThS, Luật sư LÊ DUY HÀ, Giảng viên thỉnh giảng

24. ThS. TRẦN HOÀNG MINH, Giảng viên thỉnh giảng

CÙNG NHIỀU GIẢNG VIÊN, CHUYÊN GIA CÓ UY TÍN VÀ KINH NGHIỆM TRONG VÀ NGOÀI HỌC VIỆN.