01/06/2023
Lý lịch khoa học các giảng viên Khoa Luật kinh tế, Học viện Chính sách và Phát triển.
04/08/2017
Lý lịch khoa học của giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế