Phòng Tổ chức - Hành chính

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: ThS. Lê Công Thành

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền

Email: [email protected]

Phòng Tổ chức – Hành chính được thành lập theo Quyết định số 485/QĐ-HVCSPT ngày 17 tháng 8 năm 2011 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển trên cơ sở sát nhập Phòng Tổ chức - Cán bộ và Văn phòng Học viện.

Ngày 29/9/2023, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển đã ký Quyết định số 1268/QĐ-HVCSPT  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tổ chức – Hành chính.

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Học viện Chính sách và Phát triển, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Học viện thực hiện quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động, đào tạo và bồi dưỡng viên chức, người lao động thuộc Học viện; tổng hợp, xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động của Học viện; kế hoạch công tác định kỳ của Học viện và quản lý lĩnh vực: hành chính, văn thư, lưu trữ, y tế, lễ tân; tổng hợp kế hoạch và mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Học viện; thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng học viện.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

2.1. Công tác tổ chức cán bộ

a) Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, biên chế của Học viện và các đơn vị thuộc Học viện.

b) Tham mưu tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, người lao động thuộc Học viện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

c) Tổ chức xây dựng vị trí việc làm của Học viện; tổng hợp, trình Lãnh đạo Học viện quyết định giao số lượng người làm việc trong các đơn vị thuộc Học viện theo quy định. 

d) Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo.

2.2. Công tác thi đua, khen thưởng 

a) Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Học viện.

b) Tham mưu các công việc liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng. 

2.3. Công tác văn thư, lưu trữ

a) Tổ chức công tác tổng hợp, văn thư, lưu trữ, công tác hành chính theo quy định của Nhà nước và quy định của Học viện; quản lý việc sử dụng con dấu theo đúng quy định.

b) Thực hiện chế độ báo cáo và báo cáo thống kê cơ sở, báo cáo định kỳ, đột xuất, sơ kết, tổng kết về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ thuộc phạm vi quản lý của Học viện; giao nộp hồ sơ, tài liệu thuộc diện nộp lưu vào Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Nhà nước. 

c) Bảo đảm an toàn tài liệu lưu trữ, thực hiện các nghiệp vụ bảo quản tài liệu và thực hiện chế độ bảo mật tài liệu theo đúng quy định của Nhà nước. 

d) Phụ trách thông tin liên lạc, giao nhận công văn, giấy tờ trong và ngoài Học viện với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với cơ quan bưu chính và các cơ quan khác theo quy định.

2.4. Công tác quản trị 

a) Xây dựng kế hoạch, lập dự toán và triển khai mua sắm tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Học viện.

b) Quản lý toàn bộ tài sản, trang thiết bị, phương tiện làm việc của Học viện.

c) Đầu mối tổng hợp nhu cầu về diện tích làm việc, dự kiến phương án, sắp xếp và bố trí phòng làm việc cho các đơn vị tại trụ sở Học viện được giao quản lý. 

d) Tổ chức và thực hiện công tác kiểm kê tài sản hằng năm của Học viện. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê theo quy định. 

đ) Tham mưu cho Giám đốc Học viện trong việc quyết định phương án mua sắm, điều chuyển, thu hồi, thanh lý, tiêu hủy tài sản nhà nước, xác lập quyền sở hữu tài sản nhà nước đối với các tài sản thuộc Học viện.

e) Quản lý công tác sửa chữa, cải tạo trụ sở Học viện.

2.5. Công tác khác 

a) Thực hiện các hoạt động y tế học đường theo quy định; thực hiện công tác y tế đối với viên chức, người lao động của Học viện theo quy định.

b) Quản lý, sử dụng toàn bộ xe ô tô phục vụ hoạt động chung của Học viện.

c) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Học viện; đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác ở các đơn vị thuộc Học viện theo định kỳ hoặc đột xuất; đầu mối chuẩn bị và thực hiện chương trình, nội dung các cuộc họp và làm việc của Lãnh đạo Học viện với các đơn vị trong và ngoài Học viện; thực hiện chế độ thống kê, tổng hợp và xây dựng báo cáo trình Giám đốc Học viện.

d) Thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Hội đồng Học viện.

đ) Tham gia góp ý đối với các văn bản liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng; thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ của Học viện về các lĩnh vực liên quan. 

e) Đầu mối liên hệ, phối hợp với công an, chính quyền địa phương trong các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trong phạm vi địa bàn Học viện đóng chân và tham gia nghĩa vụ với địa phương theo quy định của pháp luật.

g) Đầu mối thực hiện, quản lý công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; công tác quân sự và tự vệ của Học viện.

h) Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế làm việc, các quy định và quy chế đảm bảo cho hoạt động của Học viện theo quy định của Nhà nước và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

i) Thực hiện công tác lễ tân và công tác hành chính khác phục vụ hoạt động chung của Học viện.

k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. NHÂN SỰ CỦA PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

STT Họ và tên Chức vụ/Chức danh Số điện thoại
1 Lê Công Thành Trưởng phòng 0989714567
2 Nguyễn Thị Thu Huyền Phó Trưởng phòng 0815395798
3 Phạm Quốc Trinh Chuyên viên  0913560135
4 Đặng Thị Kim Thoan Y sĩ đa khoa 0962166343
5 Ngô Thị Thanh Hoa Y sĩ đa khoa 0938140282
6 Lê Quý Phú Chuyên viên 0965558589
7 Trần Thị Tú Ngà Chuyên viên 0944008089
8 Trần Trọng Bắc Lái xe 0397389686
9 Nguyễn Tiến Thành Chuyên viên 0988856656