null Thông báo số 08 về việc gửi bài viết nghiên cứu đăng trên Tạp chí/ Nội san/ Hội thảo thuộc Học viện

content:

THÔNG BÁO

V/v: Gửi bài viết nghiên cứu đăng trên Tạp chí/Nội san/Hội thảo

thuộc Học viện Chính sách và Phát triển

      

Kính gửi: - Lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện;

                - Khoa/ Viện thuộc Học viện;

Căn cứ vào Thông báo số 53/TB-HVCSPT ngày 05/3/2024.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Học viện tại cuộc họp giao ban tháng 3 năm 2024, phòng Quản lý Khoa học và hợp tác xin gửi Thông báo tới các Khoa/Viện với một số nội dung như sau:

  • Đối với các Khoa/Viện: Mỗi Khoa/Viện phải gửi ít nhất 01 bài viết về lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình để xét đăng trên mỗi số của Tạp chí (03 số/năm).
  • Đối với giảng viên: Mỗi năm phải gửi ít nhất 01 bài viết nghiên cứu để xét đăng trên Tạp chí/Kỷ yếu Hội thảo (Hội thảo Quốc tế, Hội thảo Quốc gia).
  • Đối với Nội san Sinh viên NCKH: Mỗi khoa/viện quản lý sinh viên phải có ít nhất 01 bài viết của Sinh viên do giảng viên của Khoa/Viện hướng dẫn được đăng trên 1 kỳ xuất bản của Nội san (02 số/năm).

Để chuẩn bị có bài viết cho Tạp chí Nghiên cứu Chính sách và Phát triển số 01 và Nội san Sinh viên NCKH số 01. Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác kính đề nghị các Khoa/Viện, các cán bộ, giảng viên tiếp tục gửi bài viết nghiên cứu (theo chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2023-2024) theo quy định nêu trên.

Thời gian nhận bài viết cho Tạp chí NCCS&PT số 01 đến ngày 08/04/2024.

Thời gian nhận bài viết cho Nội san SVNCKH số 01 đến ngày 15/04/2024.

Phương thức nhận bài: Tác giả gửi qua email [email protected] . Mọi thắc mắc xin liên hệ đ/c Nguyễn Thị Minh Hạnh – ĐT 0981863488.

Trân trọng!

File đầy đủ: Tải tại đây