null V/v Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

content:

V/v Thông báo Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Ngày 20 tháng 12 năm 2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 2004/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ để tuyển chọn năm 2024 (Danh mục tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định và Trang tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường đề nghị Quý đơn vị, cá nhân quan tâm gửi hồ sơ tham gia tuyển chọn với các thông tin cơ bản như sau:

- Hồ sơ gồm

(1) 10 bộ đăng ký đề tài, thuyết minh đề tài, phiếu thông tin cơ bản theo mẫu, trong đó 01 bản gốc (có chữ ký của chủ nhiệm đề tài và đơn vị chủ trì) và 09 bản photo;

(2) Dự toán chi tiết theo hướng dẫn của Vụ KHGDTN&MT kèm theo;

(3) Lý lịch của chủ nhiệm đề tài;

(4) file mềm toàn bộ hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất ngày 28/12/2023 về Phòng QLKH&HT đc Minh Hạnh.

Các biểu mẫu đính kèm: 

1. Thông báo 

2. Mẫu phiếu thông tin cơ bản 

3. Mẫu đăng kí 

4. Mẫu thuyết minh 

5. QĐ 2004

Trân trọng!