null HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠT CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC CHU KỲ II

content:

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-HĐKĐCL ngày 04/3/2024 phiên họp XXVI của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục về việc thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Học viện Chính sách và Phát triển, ngày 19/3/2024, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQG Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Học viện Chính sách và Phát triển (Chu kỳ II).

So với Chu kỳ kiểm định lần thứ nhất (được công nhận vào tháng 6/2018) được đánh giá theo 61 tiêu chí ở 10 tiêu chuẩn, ở chu kỳ kiểm định lần thứ II, Học viện đã thực hiện nội dung đánh giá đa chiều và chất lượng hơn với 111 tiêu chí ở 25 tiêu chuẩn (Quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo).