Giới thiệu Trung tâm Hỗ trợ đào tạo

Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Mã Lương

Điện thoại: 0977 626 233

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-HVCSPT ngày 21/12/2018 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển, sửa đổi theo Quyết định số 77/QĐ-HVCSPT ngày 17/02/2022 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

1. Chức năng

- Trung tâm có chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện và là đầu mối tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động dịch vụ và hỗ trợ đào tạo. 

- Trung tâm làm đầu mối tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị trong Học viện giải quyết các nhu cầu về ký túc xá, cáo loại hình dịch vụ phục vụ người học.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Nghiên cứu và đề xuất với Giám đốc Học viện các phương án tổ chức, khai thác các hoạt động dịch vụ nhằm hỗ trợ công tác đào tạo và chăm sóc người học.

2.2. Quản lý, khai thác các loại hình dịch vụ đa dạng phục vụ người học, bao gồm: quản lý ký túc xá, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, đưa đón cán bộ, giảng viên và người học, các dịch vụ văn phòng phẩm, công trình thể thao và các dịch vụ khác theo nhu cầu của người học và theo năng lực cung ứng của Học viện.

2.3. Phối hợp với các đơn vị trong Học viện tham gia các khóa hoạt động tư vấn, hỗ trợ cho người học, bao gồm: hỗ trợ công tác tuyển sinh; tìm kiếm học bổng tài trợ và tư vấn khai thác, sử dụng cơ sở vật chất và các nguồn lực khác của Học viện và của xã hội phục vụ học tập.

2.4. Phối hợp với các đơn vị trong Học viện tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, bao gồm: hoạt động giao lưu hướng nghiệp, giới thiệu và hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm; hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa sinh viên, cựu sinh viên.

2.5. Phối hợp tham gia tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn, các hoạt động tư vấn tâm lý. sức khỏe, lối sống và kỹ năng mềm cho sinh viên.

2.6. Đầu mối tổng hợp, xây dựng kế hoạch mua sắm tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc và lập dự toán mua sắm hàng năm của Học viện, báo cáo Giám đốc Học viện phê duyệt. Tổ chức thực hiện việc mua sắm tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc theo kế hoạch được duyệt.

Tổ chức thực hiện quản lý, vận hành, duy tư, bảo trì, bảo dưỡng, thay thế, sửa chữa tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc; bảo đảm các điều kiện làm việc của các đơn vị thuộc Học viện; quản lý công tác sửa chữa, cải tạo trụ sở Học viện.

2.7. Đầu mối triển khai, quản lý vận hành và sử dụng toàn bộ công tác liên quan đến điện, nước của Học viện.

2.8. Đầu mối tổng hợp nhu cầu về diện tích làm việc, dự kiến phương án, sắp xếp và bố trí phòng làm việc cho các đơn vị tại trụ sở được giao quản lý.

          2.9. Tổ chức thực hiện việc kiểm kê tài sản theo định kỳ hàng năm, lập báo cáo kiểm kê, gửi các đơn vị liên quan theo quy định. 

        Tổ chức việc thu hồi, thanh lý, bán, liên danh, liên kết, thuê, cho thuê, tiêu hủy, điều chuyển tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc của Học viện theo quy định của pháp luật.

2.10. Đầu mối thực hiện, quản lý công tác quân sự và tự vệ của Học viện; an ninh an toàn; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác bảo vệ, an ninh, trật tự, vệ sinh cảnh quan trong Học viện.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

3.1. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm:

a. Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc Trung tâm và một Phó Giám đốc Trung tâm;

b. Văn phòng Trung tâm;

c. Ban Quản lý hoạt động dịch vụ;

d. Ban Hỗ trợ đào tạo

đ. Ban Quản lý ký túc xá.

3.2. Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành các hoạt động của Trung tâm phù hợp với pháp luật và quy định của Học viện; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

3.3. Phó Giám đốc Trung tâm giúp Giám đốc Trung tâm tổ chức, điều hành các hoạt động của Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về các công việc được Giám đốc Trung tâm phân công.

3.4. Văn phòng Trung tâm chịu trách nhiệm thực hiện công tác hành chính, kế toán của Trung tâm.

3.5. Ban Quản lý hoạt động dịch vụ chịu trách nhiệm thực hiện công tác tổ chức, quản lý các hoạt động dịch vụ.

3.6. Ban Hỗ trợ đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý các hoạt động hỗ trợ, tư vấn đào tạo.

3.7. Ban Quản lý ký túc xá chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý toàn bộ hoạt động của Ký túc xá sinh viên Học viện theo quy định.

3.8. Việc tuyển dụng, điều động nhân sự của Trung tâm; bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng các đơn vị thuộc Trung tâm do Giám đốc Học viện quyết định.

Địa chỉ liên hệ: Phòng 215, Khu KTX, Học viện Chính sách và Phát triển, Khu đô thị Nam An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.